กฏหมายควบคุมอาคารสถานศึกษา 1

บทนำ รวบรวมและแยกประเภทของ กฎหมายอ้างอิงต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารสถานศึกษาและข้อกำหนดของการออกแบบอาคารสถานศึกษา หรือกำหนดลักษณะของอาคารสถานศึกษา

Read More
RegulationsMoe Ekapob S.
กฏหมายควบคุมอาคารสถานศึกษา 2

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ “อาคารสถานศึกษา” โดยเฉพาะทาง พร้อม ข้อกำหนด มาตรฐาน และระเบียบการต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและเอกสารการอ้างอิงประกอบการออกแบบและพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบอาคารสถานศึกษาเฉพาะทาง รวมจนถึงกฎหมายผังเมือง และ กฎหมายท้องถิ่น ที่มีผลเกี่ยวข้องกับ อาคารสถานศึกษา

Read More
RegulationsMoe Ekapob S.
กฏหมายควบคุมอาคารสถานศึกษา 3

รวบรวมข้อมูลอ้างอิงสำหรับการออกแบบอาคารสถานศึกษา ในเรื่อง ข้อกฎหมาย บทบังคับ ประกาศและกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงานและสิ่งแวดล้อม” สำหรับอาคารสถานศึกษา เพื่อให้ความสำคัญกับแนวความคิดในการออกแบบที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงาน สอดคล้องในยุคสมัยปัจจุบัน

Read More
RegulationsMoe Ekapob S.
School Design Framework

For most school design projects, the spatial archetype is typically a part of design dialogue throughout the design process. Through a simple metaphor of our ideal quality of different spaces in a school environment, the analogies allow the school and architect to communicate and share design idea.

Read More
DesignMoe Ekapob S.
School Design Approach

Our general guideline on how we approach and develop a design proposal for a school project for both renovation and new construction. This documentation develops from our experience working on various school design projects of varying scale and requirements.

Read More
DesignMoe Ekapob S.